Prawa pacjenta

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej – Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. (z późn. zmianami) o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta– wersja skrócona.

 1. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
  Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. Ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

 2. PRAWO DO INFORMACJI
  Obejmuje prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ma prawo do otrzymania dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia lekarza od leczenia pacjenta i wskazania innego lekarza lub podmiotu dla uzyskania świadczenia medycznego. Informacja, której udziela pracownik medyczny musi być dla pacjenta zrozumiała.

 3. PRAWO DO TAJEMNICY INFORMACJI
  Osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących pacjenta, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Osoba wykonująca zawód medyczny nie może podać do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta bez jego zgody. Osoba wykonująca zawód medyczny jest zobowiązany tajemnicą również po śmierci pacjenta.

 4. PRAWO DO WYRAŻANIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
  Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji. Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu zgody przez pacjenta. W przypadku zabiegu o podwyższonym ryzyku dla pacjenta zgoda jest wyrażona na piśmie. Uzyskanie zgody pacjenta jest główną podstawą legalności działania lekarza.

 5. PRAWO DO ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH
  Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)

 6. PRAWO DO POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI
  Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

 7. PRAWO DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
  Pacjent/przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia, ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

 8. PRAWO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU
  Pacjent ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza do Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta. Wyrażenia i cofnięcia, w każdym czasie, sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów.

 9. PRAWO PACJENTA DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO
  Pacjent ma prawo do: kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz, prawo do odmowy kontaktu z innymi, prawo do opieki duszpasterskiej, dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie. Wypisania się ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, bądź na własne żądanie.

 10. PRAWO PACJENTA DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ
  Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej.

 11. PRAWO PACJENTA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE
  Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Pełna Karta Praw Pacjenta znajduję się do wglądu
w rejestracji Zakładu.